Sağlık Okuryazarlığı
Herkes İçin Sağlık Okuryazarlığı

SBF Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi

Amaç

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem

Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Çalışma Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 07.04 – 01.06.2017 tarihleri arasında, araştırmayı kabul eden öğrencilerle (n=300) yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Sosyo-demografik Özelliklerinin Sorgulandığı Anket Formu ve “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32)” kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede ki-kare testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır. Kruskal Wallis H testinde çıkan farklılıkların post hoc değerlendirmesinde Bonferroni düzeltmesi kullanılmıştır.

Bulgular

Öğrencilerin yaş ortalaması 20,89±1,74 yıl olup, %85,3’ü kadın, %14,7’sı erkektir. Öğrencilerin % 33,3’ü, hemşirelik, %26,3’ü ebelik, %22,3’ü çocuk gelişimi, % 18,0’ı fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde eğitim görmektedir. Ölçek puanlarına göre öğrencilerin “yeterli ya da mükemmel sağlık okuryazarlığı” düzeyine sahip olma oranı, ölçek toplamında %55,7, “tedavi ve hizmet” alt boyutunda %62,0, “hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi” alt boyutunda %55,0’dır. Öğrencilerin “sağlıkla ilgili bilgiyi kullanma/uygulama” boyutunda en yüksek puanlara sahip olduğu, en düşük puanların ise “Sağlıkla ilgili bilgiyi değerlendirme” boyutunda olduğu belirlenmiştir.

  • TSOY-32 ölçeği toplam puanları, bölümlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek puanı ebelik bölümü öğrencilerinin aldığı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin ise en düşük puana sahip olduğu saptanmıştır.
Sonuç

Çalışmanın sonuçları sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin istenilen sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olmadığını göstermektedir. Mesleki alanlarıyla ilgili sağlık eğitimcisi ve danışmanı olarak görev yapacak olan sağlık çalışanlarının, bu rollerini yerine getirebilmeleri için sağlık okuryazarlığı düzeylerinin iyi olması gerekir. Bu nedenle mezuniyet öncesi müfredat ve ders programları içinde sağlık okuryazarlığı konusunun yer alması önerilmektedir.

Kaynaklar

1 Görsel URL: http://www.healthssi-insurancesforsinternationalstudents.com/wp-content/uploads/2018/12/Student-Health-Insurance-Explained.jpg Erişim Tarihi: 04.02.2019
2 Yılmaz Güven, D., Bulut, H., & Öztürk, S. (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 400-409